هدف از بازرسی کشتی، بازدید شرایط کشتی و مدیریت آن جهت تصمیم در خصوص شرایط کشتی جهت تحت پوشش قرار دادن و یا تمدید پوشش آن می باشد.

این بازرسی برای تمامی کشتی‌های تحت پوشش مؤسسه بیمه متقابل کیش ، به تشخیص سرپرست واحد خسارت، مدیرعامل و مدیر فنی قابل انجام است.

واحد خسارت می کوشد تا با انجام بازرسی منظم از کشتی های تحت پوشش و بررسی نمودن مدارک و مستنداتی که شناورها ملزم به دارا بودن آن هستند، مالکین شناورها را در جهت کنترل ریسک ها و سهولت تردد در بنادر یاری نماید.

تهیه ی فرم مخصوص انجام بازرسی کشتی

شایان ذکر است که از آنجایی که  انجام بازرسی از کشتی نیازمند فرم هایی استاندارد و منطبق با  موارد ذکر شده در کنوانسیون های بین المللی است ، لذا در این جهت فرم های مخصوص بازرسی کشتی بر اساس کنوانسیون های ذیل انجام پذیرفته است :

International convention for the control & management of ships ballast water and sediment 2004

International convention on the control of harmful anti-fouling systems on ships 2001

International convention for the safe & environmentally sound recycling of ships 2009 (Hong Kong)

International convention on tonnage measurement of ships 1969

International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1992

International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage 2001

International convention on liability and compensation for damage in connection with the carriage of the hazardous and noxious substances carried by sea 2010

International convention on load lines 1966

International convention on standards of training, certification & watch keeping for seafarers 1978

International convention on the removal of wrecks 2007 (Nairobi)

Athens convention relating to the carriage of passengers & their luggage by sea 2002

Maritime labor convention 2006

International health regulations

Miscellaneous certificates

International convention for the safety of life at sea 1974

International convention for the prevention of pollution from ships1973 as modified by the     protocols of 1978 & 1997 relating thereto, as amended

 

مراحل و روش انجام بازرسی :

1.  پیشنهاد واحد بیمه و یا خسارت مبنی بر بازدید از کشتی تازه وارد شده به مؤسسه بیمه متقابل کیش و یا کشتی که سابقه بازدید ندارد

2.  تصمیم مدیریت عامل و فنی مؤسسه بیمه متقابل کیش در خصوص نیاز به بازدید کشتی مربوطه

3.  مأمور شدن یکی از کارشناسان واحد خسارت توسط سرپرست واحد جهت پیگیری و هماهنگی برای بازدید

4.  مشخص کردن مکان و زمان بازدید توسط کارشناس خسارت و نحوه اقامت و اعزام

5.  اعزام کارشناس خسارت به منطقه مأموریت

6.  حضور کارشناس بر روی کشتی و انجام بازدید بر اساس فرم‌های مربوطه و پیشنهادات مدیرعامل، مدیر فنی و سرپرست خسارت

7.  ارائه گزارش بازدید و فرم‌های تکمیل شده توسط کارشناس خسارت به سرپرست واحد خسارت، سرپرست واحد بیمه‌گری و تیم ارزیابی ریسک

8.  اعلام نقطه نظرات سرپرست واحد خسارت، بیمه‌گری و ارزیابان ریسک به مدیر فنی و مدیر عامل مبنی بر شرایط ریسک مورد بیمه

9.  اعلام نتیجه‌گیری از بازرسی توسط سرپرست واحد خسارت به مدیر فنی و مدیرعامل