موسسه بیمه متقابل کیش بر این باور است که یکی از خدمات اصلی و کلیدی برای اعضا؛ توصیه های پیشگیری از خسارتِ به موقع، دقیق و قابل اجرا می باشد.

به همین ترتیب، بررسی بهینه و موثر خسارت هایی که به طور مکرر اتفاق می افتد، در راستای حصول اطمینان از اطلاع اعضا در خصوص کنترل ریسک های شناخته شده در تجارتشان،امری بس حیاتی است.

پیشگیری از خسارت همواره  یکی از دغدغه های اصلی موسسه بیمه متقابل کیش در راستای مشارکت در جمع آوری، آماده سازی و انتشار بیانیه های سودمند و قابل اجرا برای اعضا و همچنین کارشناسان شرکت می باشد.

کلید موفقیت موسسه همواره در همکاری و مشارکت با اعضا می باشد.

بدیهی است که این موسسه همواره از شنیدن نظرات، پیشنهادات و بازخوردهای اعضا در خصوص بیانیه های منتشر شده  پیشگیری از خسارت؛ استقبال می نماید.

به همین ترتیب، آگاهی از نظرات و پیشنهادات اعضا در خصوص نحوه اطلاع رسانی و  برخورد با  مسائل و موضوعات پیش رو برای موسسه بسیار حائز اهمیت است؛ چرا که اعضا به عنوان خط مقدم در صنعت کشتیرانی قرار داشته و به همین علت بهترین منبع اطلاعات از هر آنچه امروزه در صنعت دریانوردی اتفاق می افتد، می باشند.

با این اوصاف،بیانیه های پیش گیری از خسارت همواره در جهت اطلاع رسانی به اعضا، کمک رسان خواهد بود.

گروه

گروه پیشگیری از خسارت، متشکل از اعضای واحد خسارت و واحد مدیریت ریسک بوده که به منظور ارائه تجارب تخصصی و گسترده در قالب این دست بیانیه ها به اعضا فعالیت دارند.

مشارکت و بازخورد

گروه پیشگیری از خسارت همواره به منظور ارائه خدمات موثر و به موقع، از نظرات و پیشنهادات تمامی اعضا استقبال می کند.به همین منظور خواهشمند است نظرات و پیشنهادات ارزشمند خود را به آدرس الکترونیکی ذیل ارسال فرمایید:

 General.kpiclaims@kishpandi.com