کنوانسیونهای مرتبط با پیشگیری خسارت برای افراد:

1) کنوانسیون بین المللی استانداردهای آموزش،گواهی نامه و دیده بانی برای دریانوردان 1978

2) مقاوله نامه کار دریایی 2006

3) کنوانسیون بین المللی امنیت در دریا 1974

4) کنوانسیون تسهیل ترافیک دریایی بین المللی 1965

5) کنوانسیون ملل متحد در خصوص حقوق دریا 1982

6) کنوانسیون بین المللی خط آّب (Load line 1966)

7) کنوانسیون آتن در خصوص حمل مسافر و بار آنها از طریق دریا 2002

کنوانسیونهای مرتبط با پیشگیری خسارت برای بار:

1) کنوانسیون بین المللی متحد الشکل کردن قواعد حقوقی معین در خصوص بارنامه (لاهه 1924)

2) قواعد لاهه-ویزبی 1968

3) کنوانسیون ملل متحد در خصوص حمل کالا از طریق دریا (هامبورگ 1978)

4) کنوانسیون ملل متحد در خصوص قراردادهای حمل بین المللی کالاها به صورت کلی یا جزئی از طریق دریا (رتردام 2008)

کنوانسیونهای مرتبط با پیشگیری از خسارت برای کشتی­ها:

1) کنوانسیون در خصوص مقررات پیشگیری از تصادفات در دریا 1972

2) قواعد یورک-آنتورب 1994

3) کنوانسیون بین المللی در خصوص نجات در دریا1989

4) کنوانسیون بین المللی لاشه برداری مصوب 2007

5) کنوانسیون بین المللی پیشگیری از آلودگی 1973

6) کنوانسیون بین المللی مسئولیت مدنی برای خسارت آلودگی نفتی 1992

7) کنوانسیون بین المللی مسئولیت مدنی برای خسارت حاصل از سوخت کشتی 2001

8) کنوانسیون بین المللی در خصوص کنترل مضرات سیستم های ضد خزه در کشتی 2001

9) کنوانسیون مدیریت آب توازن 2004

10) کنوانسیون بازیافت 2009

11) کنوانسیون مسئولیت مدنی تکمیلی (supplementary CLC 2003)

12) کنوانسیون مداخله 1969

13) آیین نامه مدیریت امنیت بین المللی (ISM Code )

14) کنوانسیون بین المللی همکاری،پاسخگویی و آمادگی برای آلودگی نفتی (OPRC 1990) و کنوانسیون بین المللی همکاری،پاسخگویی و آمادگی برای آلودگی نفتی و کنوانسیون بین المللی در خصوص مسئولیت و جبران خسارت برای خسارت های مرتبط با حمل مواد مضر و خطرناک از طریق دریا (OPRC HNS 2000)

15) کنوانسیون بین المللی در خصوص مسئولیت و جبران خسارت برای خسارت های مرتبط با حمل مواد مضر و خطرناک از طریق دریا (HNS 2010)

16) کنوانسیون تحدید مسئولیت شناورها 1976