همزمان با گسترش تجارت خارجی در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم و قوانین جدید باعث افزایش مسئولیت‌های صاحبان کشتی در پوشش تعهدات برای جراحات فردی ، آلودگی ، و مسئولیت در قبال محموله‌ها ، به منظور تطابق با تغییرات و در نتیجه انتظار پوشش بیشتر خدمات از طرف کلوپهای P&I شد.
معمولا بیمه نامه های کلاس یک در کلوپهای سیزده گانه بصورت متقابل تحت پوشش قرار میرند که در آن هر یک از اعضاء در برابر سایر مالکین عضو به میزان تناژ ورودی مسئولیت دارند.
موسسه بیمه متقابل کیش نیز با ارائه کلاس یک P&I برای ناوگان شناورهای داخلی در طول 5 سال گذشته اقدام به تحت پوشش قرار دادن ریسک مالکان شناورها ایرانی بصورت متقابل کرده است. بدین معنی که هر عضو با پرداخت حق بیمه تکایی مازاد لایه نگهداری کلوپ و تنها با پرداخت حق عضویت متناسب با ریسک وارد شده در صندوق موسسه (لایه نگهداری ریسک) در برابر خطرات و خسارتهای احتمالی تا سقف یاد شده در برابر سایر اعضاء مسئول بوده و بصورت مشترک برای جبران اینگونه خسارتها در صورت عدم تکافوی حق ضویتا نسبت به پرداخت حق عضویت مکمل یا مازاد بر اقدام می نمایند .
اهم ریسکهایی که در کلاس یک تحت پوشش قرار می گیرند به شرح زیر می باشد :
1- پرداخت غرامت ناشی از مسئولیت آلودگی آب دریا
2- پرداخت غرامت فوت، نقص عضو و از کارافتادگی دریانوردان حین دریانوردی
3- پرداخت هزینه های پزشکی و درمان خدمه کشتی حین دریانوردی
4- پرداخت غرامت فوت، نقص عضو، از کارافتادگی و هزینه درمان افرادی غیر از خدمه کشتی
5- پرداخت هزینه مراجعت و جایگزینی دریانوردان در صورت بروز حادثه
6- پرداخت هزینه بازگرداندن مسافر پنهانی، مهاجران و افراد نجات داده شده در دریا
7- پرداخت غرامت ناشی از مسئولیت تصادم RDC
8- پرداخت غرامت ناشی از مسئولیت برخورد با اجسام ثابت و متحرک FFO
9- پرداخت غرامت ناشی از مسئولیت مالک و فرمانده کشتی به محمولات و کسورات بار
10- پرداخت هزینه اجباری پاکسازی و بیرون کشیدن لاشه کشتی مغروق
11- پرداخت هزینه های نجات و خسارت همگانی
12- پرداخت خسارت ناشی از تغییر مسیر کشتی ۱۳- پرداخت مخارج قرنطینه
14- پرداخت هزینه های حقوقی مربوط به خسارات تحت پوشش این بیمه نامه
15- پرداخت غرامت جرایم
16- پرداخت خسارات ناشی یدک کشی کشتی بیمه شده
17- پرداخت غرامت خسارت وارد شده به متعلقات شخصی خدمه
18- پرداخت خسارات وارده به محمولات حمل شده روی عرشه
19- پرداخت غرامت، ویژه امدادگران طبق مفاد کنوانسیون امداد و نجات در دریا و یا LOF
20- پرداخت خسارات وارده به اشخاص ثالث ناشی از مسئولیت قراردادی مالک

ریسکهای تحت پوشش P&I کلاس یک در کتابچه قوانین موسسه با شرح کامل آمده است