گزارشهای تاسف انگیز بررسیهای اخیر نشان می دهد که نزدیک به ۲۴ درصد از فرماندهان کشتی با اتها به جرایم کیفری مواجه می باشند . در مجموع تعداد ۵۰۰۰۰...
طراحی وسایل و سیستمهای جلوگیری از آلودگی آب دریا بدلیل سختی روش کار با آنها یا مشکلات تعمیر و نگهداری وسایل موجب معضلاتی می گردد که تعاملات مستقیم… دریافت...
افزایش روز افزون حمل و نقل از طریق دریا و نقش انکار ناپذیر حمل و نقل دریایی در تجارت بین المللی ایجاب می نماید تا در سطوح ملی قوانین...