موسسه بیمه متقابل کیش Kish P & I Club

Quick Contact

ضعف وسایل جلوگیری از آلودگی آب

Experience & Activities

طراحی وسایل و سیستمهای جلوگیری از آلودگی آب دریا بدلیل سختی روش کار با آنها یا مشکلات تعمیر و نگهداری وسایل موجب معضلاتی می گردد که تعاملات مستقیم…

دریافت فایل