موسسه بیمه متقابل کیش Kish P & I Club

Quick Contact

مسایل انسانی، ارگونومیک و نقش آن

Experience & Activities

عوامل انسانی اساسا معرف همه تاثیرات و تقابلات انسان با انسان دیگر یا سیستم و ماشین آلات می باشد.

دریافت فایل