موسسه بیمه متقابل کیش Kish P & I Club

Quick Contact

مشکل مجرمیت دریانوردان

Experience & Activities

گزارشهای تاسف انگیز بررسیهای اخیر نشان می دهد که نزدیک به ۲۴ درصد از فرماندهان کشتی با اتها به جرایم کیفری مواجه می باشند . در مجموع تعداد ۵۰۰۰۰ …

دریافت فایل