موسسه بیمه متقابل کیش Kish P & I Club

Quick Contact

موضوعات مربوط به تنهایی فرمانده

Experience & Activities

به نظر میرسد که دریانوردان بطور عام و فرمانده به طور خاص افراد تنهایی باشند و همواره از این تنهایی رنج ببرند . این موضوع با گذشت زمان وضعیت بدتری پیدا …

دریافت فایل