برای مشاهده سایر مقاله های مرتبط لطفا به بخش انگلیسی وبسایت مراجعه فرمایید

دانلود  آشنایی با بیمه های دریایی ۱
 دانلود بررسی شرایط فرد مشکوک به بیماری دیابت پیش از الحاق به کشتی ۲
دانلود مسایل انسانی ، ارگونومیک و نقش آن درصنعت دریانوردی ۳
دانلود  ( موضوعات مربوط به عوامل انسانی ( تنهایی فرمانده ۴
دانلود ضعف وسایل جلوگیری از آلودگی آب و ارتباط آن با مسایل انسانی ۵
دانلود بررسی علل وقوع حوادث دریایی ۶
 دانلود ( موضوعات مربوط به عوامل انسانی ( مشکل ترس از مکان های بسته ۷
 دانلود مشکل مجرمیت دریانوردان ۸